Header

Kallelse till Årsmöte 2020.

Publicerad 2019-12-12 10:54
 rsm te
Medlemmar som har betalat medlemsavgift senast 31 december 2019 kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 15 februari 2020.Tid kl. 14:00. Plats FK Brommas klubbhus.

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1.Fastställande av röstlängd för mötet.

2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.Fastställande av föredragningslista.

6.Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av eventuell verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.Val av

a)föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d)en revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)1 -2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f)ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Motioner till årsmötet skickas skriftligen till kansliet senast fredagen den 31 januari 2020 kl. 24:00.

OBS!! Efter årsmötet ledarmöte med start ca kl. 15:00. OBS!!

Img027
FK Brommas inriktning och motto. FK Bromma är också den första klubben i Sverige som är certifierad av Samba Football Academy.
Samba certifiering
Stadium
Nike
Garpes
Md preem
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub